Nhà hàng xuân bắc 181

Sơn La lần đầu tổ chức Giải thưởng thương hiệu du lịch cấp tỉnh

Thứ ba - 11/04/2023 19:07
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch Tổ chức giải thưởng bình chọn công nhận thương hiệu du lịch tỉnh Sơn La năm 2023, theo đó sẽ trao 11 giải thưởng cho các thương hiệu du lịch uy tín thuộc 3 lĩnh vực: Lưu trú, nhà hàng và khu, điểm du lịch. Dưới đây, du lịch Mộc Châu giới thiệu toàn văn Kế hoạch:

KẾ HOẠCH   
Tổ chức giải thưởng bình chọn công nhận thương hiệu du lịch tỉnh Sơn La năm 2023

 

 Căn cứ Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng  bộ tỉnh Sơn La về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 30/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2026; Tờ trình số 64/TTr-SVHTT&DL ngày 24/3/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch Tổ chức giải thưởng bình chọn công nhận thương hiệu du lịch tỉnh Sơn La năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 
- Tổ chức giải thưởng bình chọn công nhận thương hiệu du lịch tỉnh Sơn La năm 2023 là hoạt động thiết thực triển khai có hiệu quả Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 41/2022/NQHĐND ngày 31/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2026. Tạo ra phong trào thi đua nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch khác biệt, độc đáo, chuyên nghiệp và đẳng cấp thu hút du khách đến Sơn La đông hơn, ở lại lâu hơn và chi tiêu mua sắm nhiều hơn;

- Khuyến khích, động viên các khu du lịch, điểm du lịch, bản có tiềm năng phát triển du lịch, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đẩy mạnh đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch từng bước đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong nước và quốc tế;

- Tạo điều kiện để các đơn vị kinh doanh du lịch có cơ hội liên kết, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số. 

2. Yêu cầu 

- Việc lựa chọn sản phẩm du lịch tiêu biểu phải bảo đảm khách quan, đúng  quy định; 

- Phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tổ chức khoa học, thu  hút đông đảo khách du lịch trong nước tham gia bình chọn được các sản phẩm du lịch có thương hiệu trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền" Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hỗ trợ tuyên truyền  của Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch các tỉnh trong toàn quốc, trang mạng xã hội có uy tín truyền tải các nội dung kế hoạch, thể lệ thu hút đông đảo khách du lịch trong nước tham gia bình chọn.  

2. Đối tượng, phạm vi, hình thức bình chọn 

- Đối tượng bình chọn: Các khu du lịch; điểm du lịch; bản du lịch, hợp tác  xã du lịch; khách sạn 4-5 sao; khách sạn 3 sao; khách sạn từ 1-2 sao; nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống. 
- Phạm vi: Tổ chức giải thưởng bình chọn công nhận thương hiệu du lịch tỉnh Sơn La năm 2023.  

- Hình thức: Ban Tổ chức giải thưởng đăng tải kế hoạch, thể lệ trên trang Website riêng và truyền tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội, các cơ quan, đơn vị, công ty lữ hành trong toàn quốc; thành lập Ban Giám khảo đánh giá chất lượng sản phẩm bình chọn; tổ chức trao giải thưởng theo kế hoạch.  

3. Sản phẩm du lịch tham gia bình chọn
- Sản phẩm du lịch tham gia bình chọn gồm:
  • Khu du lịch; điểm du lịch; bản  du lịch, hợp tác xã du lịch;
  • khách sạn 4-5 sao; khách sạn 3 sao; khách sạn từ 1-2 sao;
  • nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống
Tất cả đang hoạt động có hiệu quả theo các điều kiện quy định tại Luật Du lịch ngày 19/6/2017 và Nghị định số 168/2017/NĐCP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch (đăng ký tham gia bình chọn).

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Hiệp hội Du lịch tỉnh tổng hợp danh sách và hồ sơ sản phẩm tham gia bình chọn theo mẫu gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp đưa lên hệ thống sản phẩm bình chọn. 

- Các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, ban quản lý, hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La có thể đăng ký theo mẫu gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp hệ thống sản phẩm bình chọn.   

4. Thời gian thực hiện 
 
- Ban Tổ chức phát hành kế hoạch, thể lệ bình chọn trong tháng 4 năm 2023.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Hiệp hội Du lịch tỉnh gửi danh  sách và hồ sơ sản phẩm tham gia bình chọn về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tháng 5 năm 2023. 

- Ban Tổ chức giải thưởng đăng tải kế hoạch, thể lệ, danh sách sản phẩm bình chọn trên Website từ ngày 10/6/2023; Các tổ chức, cá nhân tiến hành bình chọn  từ ngày đăng tải trên Website đến 17h30’ ngày 26/8/2023. 

- Ban Giám khảo đánh giá chất lượng từng sản phẩm từ ngày 26/8/2023 đến ngày 30/8/2023.  

- Ban Tổ chức trao giải thưởng bình chọn công nhận thương hiệu du lịch  15h00', ngày 01/9/2023. 

5. Cơ cấu giải thưởng

- Mức giải thưởng sản phẩm du lịch được bình chọn thực hiện theo Nghị  quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 -2026. 
 
  • Trao 01 giải thưởng cho khu du lịch, điểm du lịch trị giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) kèm theo Giấy chứng nhận, cờ công nhân thương hiệu của Ban Tổ chức. 
  • Trao 01 giải thưởng cho điểm du lịch trị giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) kèm theo Giấy chứng nhận, cờ công nhân thương hiệu của Ban Tổ chức. 
  • Trao 01 giải thưởng cho nhóm khách sạn 4-5 sao trị giá: 20.000.000 đồng  (Hai mươi triệu đồng) kèm theo Giấy chứng nhận, cờ công nhân thương hiệu của Ban Tổ chức. 
  • Trao 02 giải thưởng cho nhóm khách sạn 2-3 sao trị giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) kèm theo Giấy chứng nhận, cờ công nhân thương hiệu của Ban Tổ chức. 
  •  Trao 03 giải thưởng cho nhóm cơ sở lưu trú khác (khách sạn 1 sao, nhà nghỉ, homestay...) trị giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) kèm theo Giấy chứng nhận, cờ công nhân thương hiệu của Ban Tổ chức. 
  • - Trao 03 giải thưởng cho nhà hàng dịch vụ ăn uống trị giá: 10.000.000 đồng  (mười triệu đồng) kèm theo Giấy chứng nhận, cờ công nhân thương hiệu của Ban Tổ chức.   

  6. Kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí theo Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 620/QĐ-SVHTT&DL ngày 22/12/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Tham mưu thẩm định và trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành  các văn bản liên quan.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan.

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị,  Ủy ban nhân dân các huyện thành phố liên quan hướng dẫn và tổ chức triển khai Kế hoạch  bảo đảm tiến độ, hiệu quả.  
- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức; thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký; tổ chức các cuộc họp của Ban Tổ chức; Ban Giám khảo.   
- Tham mưu ban hành thể lệ cuộc bình chọn, qui chế chấm điểm, biểu tổng hợp bình chọn, lên ma két và in giấy chứng nhận, cờ công nhận giải thưởng; lập Website cuộc bình chọn, thông báo các nội dung liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội... 
- Hướng dẫn các huyện, thành phố, Hiệp hội Du lịch tỉnh, các khu du lịch, điểm du lịch, bản có tiềm năng phát triển du lịch, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống lập danh sách và đăng ký tham gia bình công nhận thương hiệu 
- Chuẩn bị các điều kiện liên quan: địa điểm, chương trình nghệ thuật, âm thanh ánh sáng, trang trí tổng thể...tổ chức trao giải thưởng bình chọn cho các tập thể, cá nhân được bình chọn năm 2023.
- Đảm bảo kinh phí tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan.

3. Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan 

- Cử 01 lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức và thực hiện nhiệm vụ theo phân  công của Ban Tổ chức.    
  - Hướng dẫn, vận động cán bộ của ngành mình, đơn vị mình tham gia bình chọn công nhận giải thưởng du lịch tỉnh Sơn La năm 2023. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan.

4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Sơn La; Trung tâm Thông  tin tỉnh

- Đưa tin, bài, phóng sự, trước trong và sau cuộc thi giải thưởng bình chọn  công nhận thương hiệu du lịch.
- Đưa tin các nội dung của kế hoạch, thể lệ và hướng dẫn bình chọn. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo các phòng chức năng hướng dẫn các khu du lịch, điểm du lịch,  bản du lịch có tiềm năng phát triển du lịch, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống lập danh sách và đăng ký tham gia bình công nhân thương hiệu Du lịch năm 2023. 
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, vận động cán bộ và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia bình chọn công nhận thương hiệu Du lịch năm 2023. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị các sở, ngành, các cơ quan thông tấn  báo chí, Hiệp hội Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, các khu du lịch, điểm du lịch, bản có tiềm năng phát triển du lịch, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thực hiện kế hoạch

  

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây